Vlerësimi i kapaciteteve dhe mekanizmit raportues në Kuvendin e RSH (Raport i plotë)

Parlamenti gjatë tranzicionit ka përmirësuar legjislacionin, por edhe kulturën parlamentare të zbatimit të tij, si dhe ka krijuar tashmë një praktikë që lejon rol aktiv të deputetëve dhe të grupeve parlamentare në mbikëqyrjen parlamentare. Instituti i Studimeve Politike (ISP), ka kryer këtë studim duke pasqyruar me objektivitet gjendjen aktuale, sfidat dhe nevojat me të cilat përballet procesi i raportimit të institucioneve të pavarura, roli i Kuvendit dhe koncepti kushtetues i kontrollit parlamentar. Studimi sjell modele krahasuese nga disa vende anëtare të BE-së, vende me praktika të konsoliduara dhe të reja, analizon përvojën dhe praktikat e tranzicionit, bazën ligjore dhe funksionale të institucioneve, kapacitetet dhe aktet nënligjore rregullatore, si dhe standardet që kërkohen për një proces të suksesshëm anëtarësimi në BE. Instituti i Studimeve Politike ka evidentuar gjetje kryesore me rëndësi për aktivitetin parlamentar dhe ka paraqitur gjithashtu edhe rekomandime përkatëse të detajuara, të cilat konsistojnë kryesisht në drejtim të ndërhyrjeve të nevojshme legjislative apo në akte nënligjore, në funksion të forcimit të mbikëqyrjes parlamentare, transparencës dhe llogaridhënies.

Kjo broshurë përmbledhëse publikohet në kuadër të projektit “Rritja e llogaridhënies së qeverisë përmes një Parlamenti më reagues”, cili realizohet nga Fondacioni Westminster për Demokracinë (WFD) me mbështetje financiare nga Ambasada Britanike në Tiranë.

Instituti i Studimeve Politike (ISP) është partner në këtë projekt, si dhe me përvojë të gjatë në monitorimin e aktivitetit të Kuvendit dhe problematikat parlamentare në Shqipëri. Raporti i plotë dhe i detajuar do të jetë publik për të gjithë deputetët e interesuar, stafin e parlamentit dhe ekspertët, median dhe shoqërinë civile, si dhe kopje të tij në print do të depozitohen pranë strukturave të Kuvendit dhe grupeve parlamentare. Kjo broshurë informative është përmbledhje e shkurtër e raportit, duke paraqitur gjetjet kryesore dhe rekomandimet.

Raporti i plotë dhe analiza e detajuar mund të lexohet & shkarkohet këtu:

ISP – Vlerësimi i kapaciteteve dhe mekanizmit raportues në Kuvend (i plote) 2023

 


This is a companion discussion topic for the original entry at https://isp.com.al/vleresimi-i-kapaciteteve-dhe-mekanizmit-raportues-ne-kuvendin-e-rsh-raport-i-plote/