TVSH debat: mbi mediat online dhe të drejtat e njeriut

Online media and human rights in Albania. Ne TVSH me kryetarin e UGSH Aleksander Çipa, mbi median online, problematikat & sfidat, veterregullimin dhe pergjegjesite e institucioneve, rolin e gazetareve dhe te drejtat e njeriut.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://isp.com.al/tvsh-debat-mbi-mediat-online-dhe-te-drejtat-e-njeriut/