The 2021 elections: standards, transparency and integrity

THE 2021 ELECTIONS: STANDARDS, TRANSPARENCY AND INTEGRITY

PERIUDHA: MARCH 2022-DECEMBER 2022

FINANCUES: KONRAD ADENAUER STIFTUNG (KAS)

Objektivat:

  • Monitorimi i aktivitetit të Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore
  • Vlerësimi i nevojave të reformës zgjedhore në raport me integrimin në BE
  • Monitorimi i kritereve të Bundestag në raport me reformën zgjedhore

LAJME MBI PROJEKTIN


This is a companion discussion topic for the original entry at https://isp.com.al/the-2021-elections-standards-transparency-and-integrity/