Strong partnerships for sustainable reforms: strengthening the role of civil society in addressing challenges for free and fair elections

STRONG PARTNERSHIPS FOR SUSTAINABLE REFORMS

STRENGTHENING THE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN ADDRESSING CHALLENGES FOR FREE AND FAIR ELECTIONS

NENTOR 2022 – PRILL 2025
FINANCUES: MINISTRIA E JASHTME E MBRETERISE SE VENDEVE TE ULTA

Projekti “Partneritete të forta për reforma të qëndrueshme: forcimi i rolit të shoqërisë civile në adresimin e sfidave për zgjedhje të lira dhe të ndershme” ka si qëllim:

  • Identifikimin dhe adresimin e rekomandimeve për ndryshime ligjore dhe administrative në reformën zgjedhore dhe legjislacionin përkatës;
  • Informimin dhe ndërgjegjësimin e publikut dhe veçanërisht votuesve të rinj për standardet dhe praktikat e mira të zgjedhjeve;
  • Promovimin e pjesëmarrjes së shoqërisë civile, organizatave të medias, ekspertëve dhe akademikëve në zbatimin e reformës zgjedhore dhe në rritjen e standardeve të zgjedhjeve në Shqipëri.

LAJME MBI PROJEKTIN


This is a companion discussion topic for the original entry at https://isp.com.al/strong-partnerships-for-sustainable-reforms-strengthening-the-role-of-civil-society-in-addressing-challenges-for-free-and-fair-elections/