Meta: stop reklamave të personalizuara pa pëlqimin e përdoruesve

Meta nuk mund të përdorë të dhënat e përdoruesit për reklama të personalizuara pa pëlqimin e tyre. Prandaj, Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian ka dhënë një interpretim më të rreptë të bazave ligjore të lejuara nga GDPR (Rregullorja e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave). Kompania Menlo Park mori një gjobë prej 390 milionë eurosh për anashkalimin e detyrimit.

Përdorimi i të dhënave vetëm me pëlqim eksplicit
Gjykimi për ligjshmërinë e modelit të biznesit të Metës lidhet me hetimin e nisur nga autoriteti gjerman antitrust. Ky i fundit kishte urdhëruar kompaninë kaliforniane të mos përdorte të dhënat e përdoruesve, të mbledhura jashtë Facebook pa pëlqimin e tyre, për të krijuar reklama të personalizuara. Sipas Zyrës Federale Gjermane të Kartelit, shkelja e GDPR përfaqëson një abuzim me pozitën dominuese të Metës në tregun e rrjeteve sociale.

Pas ankimimit të bërë nga Meta, gjykata e Dyseldorfit kishte kërkuar ndërhyrjen e Gjykatës së Drejtësisë së Bashkimit Europian. Gjyqtarët fillimisht konfirmuan se një autoritet antitrust mund të hetojë rastet në lidhje me shkeljen e GDPR (një detyrë që do t’i takonte garantuesit të privatësisë), nëse është e nevojshme të verifikohet abuzimi me një pozicion dominues.

Gjykata e Drejtësisë është shprehur gjithashtu se metodat e Metës për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave janë të paligjshme. Deri më 4 prill 2023, kjo ndodhte mbi bazën ligjore të parashikuar nga neni. 6 paragrafi b i GDPR (ekzekutimi i kontratës). Duke filluar nga data 5 prill ai zhvillohet mbi bazën ligjore të parashikuar nga neni. 6 paragrafi f (interesi legjitim).

Sipas gjyqtarëve, krijimi i reklamave të personalizuara në Facebook nuk mund të justifikohet me një interes legjitim. Prandaj, Meta duhet të marrë pëlqimin e qartë nga përdoruesit. Kompania Menlo Park tha se do të vlerësojë vendimin e gjykatës dhe do të japë më shumë informacion në javët e ardhshme.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/07/05/meta-stop-reklamave-te-personalizuara-pa-pelqimin-e-perdoruesve/