Kuvendi dhe përgjegjësitë e tij ndaj sfidës për reformën zgjedhore

Standardi ligjor? Kuvendi ka detyrimin të realizojë reformën zgjedhore. Praktika e deritanishme është jetësuar përmes komisioneve të posaçme, por me përfundimin e mandatit të tij, Kuvendi ka mekanizma të tjerë konsultimi, shqyrtimi dhe vendimmarrjeje ligjore.

 Problematika e konstatuar? Komisioni i Posaçëm i Reformës e përfundoi mandatin pa arritur të miratojë propozime dhe vendime për reformën. Kuvendi ka paralajmëruar një strukturë të re vendimmarrje, por ende nuk ka draft, vendim dhe as transparencë publike.

Zgjedhje dhe rekomandime? Kuvendi duhet ta trajtojë problematikën e reformës si prioritet në kalendarin e vet, si dhe të ofrojë përgjegjësi të qarta, agjendë kohore dhe përmbajtësore, dhe të iniciojë procesin konsultues e vendimmarrës, përpara nisjes së vitit kalendarik zgjedhor.

Ky infografik bëhet në kuadër të projektit “Partneritete të forta për reforma të qëndrueshme – Forcimi i rolit të shoqërisë civile në adresimin e sfidave të zgjedhjeve të lira dhe të drejta”, me mbështetjen e Ambasadës së Mbretërisë së Vendeve të Ulta në Shqipëri.

 


This is a companion discussion topic for the original entry at https://isp.com.al/kuvendi-dhe-prioritetet-per-reformen-zgjedhore/