ISP: Koha për institucione funksionale dhe respektim të legjitimitetit të votës

Zgjedhjet vendore të 14 majit 2023 u shoqëruan me:

  • dorëheqjen e kryetarit të zgjedhur të bashkisë Kukës dhe zgjedhje të reja aty,
  • përsëritjen e zgjedhjeve për kryetar bashkie në Rrogozhinë,
  • masa ligjore dhe pamundësi për marrjen e detyrës së kryetarit të bashkisë Himarë.

Në raste të ngjashme legjislacioni dhe procedurat administrative nuk janë shteruese për zgjidhjen e problematikave. Vendimmarrjet  e institucioneve dhe interpretimi i legjislacionit zgjedhor shoqërohen me debate dhe kontestime.

Zgjedhjet bëhen për qytetarët dhe vota delegon përgjegjësitë e drejtimit 4 vjeçar të bashkive respektive. Çdo vonesë apo pengesë që pamundëson respektimin e sovranitetit dhe votës qytetare përbën një shqetësim dhe devijim nga praktikat e shtetit të së drejtës dhe demokracisë funksionale. Rastet e cituara janë dëshmi e kontrastit midis legjislacionit në fuqi dhe vullnetit të munguar politik për zgjidhje të qëndrueshme institucionale. Ato konfirmojnë edhe dështimin e partive politike për të ofruar kandidatë me integritet të lartë dhe për të marrë përgjegjësi politike përpara zgjedhësve.

Shqipëria ka Kushtetutë, ka legjislacion dhe institucione. Si vend në proces për anëtarësim të plotë në Bashkimin Evropian, Shqipëria mund dhe duhet:

  • Të jetësojë standarde më të larta të demokracisë funksionale;
  • Të ofrojë zgjidhje të qëndrueshme ligjore për të gjitha problematikat e krijuara;
  • Të dëshmojë maturi politike, dialog institucional dhe shmangie të krizave të panevojshme në përfaqësim.

Koha për institucione funksionale, respektim të legjitimitetit të votës dhe përgjegjësi ndaj qytetarëve!

Kjo video bëhet në kuadër të projektit “Partneritete të forta për reforma të qëndrueshme – Forcimi i rolit të shoqërisë civile në adresimin e sfidave të zgjedhjeve të lira dhe të drejta”, mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Vendeve të Ulta përmes programit MATRA. Përmbajtja e dokumentit është përgjegjësi vetëm e autorit dhe e Institutit të Studimeve Politike.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://isp.com.al/isp-koha-per-institucione-funksionale-dhe-respektim-te-legjitimitetit-te-votes/