Alert system: KZAZ duhet te jene funksionale 100% duke shmanguar mungesen e opozites

Baza ligjore: Neni 28, përcakton detyrimin se për ngritjen e KZAZ-ve vendimi merret nga KQZ-ja jo më vonë se 90 ditë para datës së zgjedhjeve. Në zgjedhjet vendore KZAZ kanë rol thelbësor në administrimin zgjedhor.

Problemi?

Për shkak se zgjedhjet janë caktuar më 14 maj 2023, afati fundor për KZAZ është data 13-14 shkurt 2023. KQZ ka ndeshur në vështirësi në miratimin e propozimeve për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me përfaqësimin e opozitës.

Zgjidhja?

Kodi Zgjedhor merr për bazë dokumentacionin në Regjistrin e partive në Gjykatën e Tiranës. KQZ nuk mund të bëjë interpretim të ligjit, por të përmbushë detyrimin. Zgjidhja e mosmarrëveshjeve mund të sjellë konfirmimin ose zëvendësimin e komisionerëve.

Ky infograf realizohet në kuadër të projektit “Fuqizimi i integritetit të zgjedhjeve dhe i qëndrueshmërisë së partive politike”, loti “Forcimi i rolit monitorues dhe kërkesës së llogarisë nga qytetarët nëpërmjet shoqërisë civile, medias dhe mbështetjes akademike”, zbatuar nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH) në partneritet me Institutin e Studimeve Politike (ISP), BIRN Albania dhe Qëndresa Qytetare(QQ), mbështetur financiarisht nga Ambasada Britanike.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://isp.com.al/6699-2/