Zgjedhjet 2023: ISP, angazhimi në monitorim, ekspertizë dhe rekomandime


This is a companion discussion topic for the original entry at https://isp.com.al/zgjedhjet-2023-isp-angazhimi-ne-monitorim-ekspertize-dhe-rekomandime/