Strong partnerships for sustainable reforms

STRONG PARTNERSHIPS FOR SUSTAINABLE REFORMS

STRENGTHENING THE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN ADDRESSING CHALLENGES FOR FREE AND FAIR ELECTIONS

NENTOR 2022 – PRILL 2025
FINANCUES: MINISTRIA E JASHTME E MBRETESIRE SE VENDEVE TE ULTA

Projekti “Partneritete të forta për reforma të qëndrueshme: forcimi i rolit të shoqërisë civile në adresimin e sfidave për zgjedhje të lira dhe të ndershme” ka si qëllim:

  • · Identifikimin dhe adresimin e rekomandimeve për ndryshime ligjore dhe administrative në reformën zgjedhore dhe legjislacionin përkatës;
  • · Informimin dhe ndërgjegjësimin e publikut dhe veçanërisht votuesve të rinj për standardet dhe praktikat e mira të zgjedhjeve;
  • · Promovimin e pjesëmarrjes së shoqërisë civile, organizatave të medias, ekspertëve dhe akademikëve në zbatimin e reformës zgjedhore dhe në rritjen e standardeve të zgjedhjeve në Shqipëri.

LAJME MBI PROJEKTIN


This is a companion discussion topic for the original entry at https://isp.com.al/strong-partnerships-for-sustainable-reforms/