Standardet e raportimeve të institucioneve dhe funksionit mbikëqyrës të Kuvendit

Kuvendi e ushtron funksionin mbikëqyrës ndaj 26 institucioneve kushtetuese dhe të atyre të krijuara me ligj, mbi bazën e raportimeve vjetore të detyrueshme dhe të parashikuara në ligjet e tyre organike. Raportimi në Kuvend realizohet përmes dërgimit të raportit vjetor, seancës dëgjimore në komisionet përgjegjëse parlamentare, si dhe për institucionet kryesore, edhe përmes paraqitjes dhe diskutimit të raportit vjetor në seancë plenare. Në përfundim të raportimeve dhe diskutimit Kuvendi miraton rezolutat vjetore me vlerësime dhe rekomandime për institucionet.

Nga monitorimi i Institutit të Studimeve Politike (ISP) për periudhën janar-korrik 2023 rezulton se institucionet e pavarura Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) dhe Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), u privuan nga e drejta dhe përgjegjësia e tyre për të paraqitur raportin vjetor në seancën plenare në Kuvend, dhe në rastin e KQZ-së edhe për të diskutuar mbi problematikat e raportimit. Pamundësia nuk lidhej me institucionet, por me interesin prioritar të deputetëve për të diskutuar mbi tema të tjera të zhvillimeve politike ditore.

Praktika të tilla cenojnë integritetin e procesit të raportimeve dhe të funksionit mbikëqyrës të parlamentit. Kuvendi ka përgjegjësinë, por edhe mekanizmat e  nevojshëm si për debatin politik ashtu edhe për funksionin mbikëqyrës mbi institucionet raportuese.

Ky infografik bëhet në kuadër të projektit “Rritja e llogaridhënies së qeverisë përmes një Parlamenti më reagues”, cili realizohet nga Fondacioni Westminster për Demokracinë (WFD) me mbështetje financiare nga Ambasada Britanike në Tiranë.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://isp.com.al/standardet-e-raportimeve-te-institucioneve-dhe-funksionit-mbikeqyres-te-kuvendit/