Digital Services Act: urgjentisht të bllokohen përmbajtjet e paligjshme

Komisioni Evropian ka publikuar një sërë rekomandimesh për të ftuar Shtetet Anëtare të caktojnë një autoritet të pavarur për të luftuar dezinformimin dhe për të bllokuar përhapjen e përmbajtjes së paligjshme në platformat online, siç kërkohet nga Ligji i Shërbimeve Dixhitale. Luftërat në vazhdim kërkojnë një ndërhyrje urgjente, megjithëse afati është ende larg (17 shkurt 2024).

Ne kemi nevojë për një reagim të koordinuar dhe të shpejtë
Akti i Shërbimeve Dixhitale (DSA) do të zbatohet plotësisht më 17 shkurt 2024, por disa rregulla janë tashmë në fuqi nga 25 gusht 2023 për platformat online dhe motorët e mëdhenj të kërkimit, siç konfirmohet nga komunikimet e dërguara në X, Meta, TikTok dhe YouTube .

Deri më 17 shkurt 2024, Shtetet Anëtare duhet të caktojnë Koordinatorët e tyre të Shërbimeve Dixhitale (DSC) dhe autoritetet e tjera kombëtare që do të monitorojnë dhe zbatojnë rregullat. Ligji parashikon një mekanizëm koordinimi midis Komisionit Evropian dhe rrjetit të DSC për të reaguar ndaj situatave emergjente.

Duke pasur parasysh ngjarjet e vazhdueshme, duke përfshirë luftën në Ukrainë dhe konfliktin midis Hamasit dhe Izraelit, rekomandimet e Komisionit inkurajojnë vendet individuale që të koordinojnë reagimet ndaj përhapjes dhe amplifikimit të përmbajtjeve të paligjshme, të tilla si terroriste dhe nxitja e dhunës, përmes shkëmbimit të informacionit.

Rekomandimet do të miratohen zyrtarisht kur të jenë të disponueshme në të 24 gjuhët evropiane dhe në çdo rast deri më 20 tetor. Ato do të qëndrojnë në fuqi deri më 17 shkurt 2024, kur do të vlejnë dispozitat e DSA, duke përfshirë Bordin për Shërbimet Dixhitale, të përbërë nga Koordinatorët e Shërbimeve Dixhitale të shteteve anëtare.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/10/19/digital-services-act-urgjentisht-te-bllokohen-permbajtjet-e-paligjshme/