Digital Markets Act në veprim: çfarë ndryshon për Big Tech në Evropë

Nevoja për t’i bërë tregjet dixhitale më të drejta dhe më konkurruese është bërë gjithnjë e më e dukshme për Bashkimin Evropian gjatë viteve. Me kompanitë e Big Tech gjithnjë e më të fuqishme dhe në kontroll të platformave të mëdha dixhitale që ofrojnë shërbime thelbësore në internet – të tilla si aplikacionet e mesazheve dhe motorët e kërkimit –, BE-ja ka marrë përsipër detyrën e ndërhyrjes në mënyrë që të rregullojë aktivitetet e tyre me një ligj të ri ad hoc i quajtur Akti i Tregjeve Dixhitale ose DMA, në fuqi që nga 1 nëntori 2022, por plotësisht i zbatueshëm nga fundi i qershorit 2023.

Është një nga instrumentet e para rregullatore që rregullon plotësisht fuqinë e të ashtuquajturve “gatekeeper”, por si funksionon saktësisht dhe cilat janë objektivat e tij?

Çfarë është Ligji i Tregjeve Dixhitale (Digital Markets Act)?
Para së gjithash është e nevojshme të përcaktohet DMA: është rregullorja e re evropiane për tregjet dixhitale e miratuar në korrik 2022 së bashku me rregulloren për shërbimet dixhitale ose Akti i Shërbimeve Dixhitale (DSA). Ai është një instrument rregullator që integron rregullat e BE-së për konkurrencën, duke rregulluar dhe përcaktuar sjelljen dhe detyrimet për kompanitë përpara se të zbatojnë abuzime me pozitën dominuese, apo shkelje antikonkurruese.

Objektivat e sakta të Aktit të Tregjeve Dixhitale janë si më poshtë:

Luftimi i abuzimit në treg
Sigurohuni që të mos ketë pengesa për hyrjen në shërbimet online
Stimuloni inovacionin dhe konkurrencën
Plotësoni mungesën e rregulloreve që rregullojnë privatësinë e përdoruesve dhe të dhënat e tyre
Duke e bërë më të drejtë Zonën Ekonomike Evropiane
Fillimi i kushteve konkurruese dhe të drejta për sektorin e TIK-ut
Duke u dhënë më shumë zgjedhje qytetarëve evropianë

DMA mbikëqyret nga Komisioni Evropian, ndërsa personi përgjegjës për zbatimin dhe zbatimin e rregullores është një ekip i përbashkët i Drejtorive të Përgjithshme për Konkurrencën (DG COMP) dhe për Rrjetet e Komunikimit, Përmbajtjen dhe Teknologjitë (DG CONNECT ).

Kushtet e DMA
Duke u nisur nga neni 1, është menjëherë e qartë se çfarë përcakton Akti i Tregjeve Dixhitale: rregulla të harmonizuara të hartuara për të garantuar kushte të barabarta për çdo kompani në sektorin dixhital ku janë aktivë edhe gatekeeper, pra realitetet që mbikëqyrin hyrjet dhe daljet në një hapësirë, filtrimi. apo jo informacion dhe njerëz. Në këtë rast konkret bëhet fjalë për platformat e mëdha online (Large Online Platforms, ose LOP), të cilat akuzohen rregullisht për praktika të padrejta dhe abuzim me pozitën dominuese.

Për të garantuar drejtësi dhe konkurrencë, DMA ndalon praktikat e padrejta tregtare nga ata që mbajnë pjesën më të madhe të një segmenti të caktuar të tregut dixhital. Ose përsëri, u jep konsumatorëve më shumë zgjedhje dhe u imponon të drejta dhe detyrime LOP-ve.

Prandaj, gatekeeper përcaktohen nga arti. 3 si kompani që kanë një ndikim të rëndësishëm në treg, ofrojnë porta thelbësore për të arritur përdoruesit përfundimtarë dhe mbajnë një pozicion të vendosur dhe të qëndrueshëm në fushën e tyre specifike. Megjithatë, këto kritere janë të vlefshme vetëm pas termave sasiorë, d.m.th.

1. Shoqëria duhet të ketë një xhiro vjetore në Union prej të paktën 7.5 miliardë euro ose që kapitalizimi mesatar të jetë së paku 75 miliardë euro.
2. Ofron një shërbim me të paktën 45 milionë përdorues aktivë mujorë dhe 10,000 përdorues aktivë vjetorë të biznesit në BE
3. Ka plotësuar kushtet e mësipërme në të tre vitet e fundit financiare

Platformat e përfshira kryesisht në fushën e zbatimit të DMA përfshijnë platforma të tilla si Google Play, Amazon dhe eBay, pra shërbime për tregti elektronike dhe dyqane online; motor kërkimi; asistentë virtualë; rrjete sociale; shërbimet e reklamimit, si dhe platformat e informatikës cloud.

Çfarë parashikon ligji për Big Tech
Pasi kompanitë të kenë konfirmuar se i plotësojnë këto kërkesa, ato duhet t’i raportojnë Komisionit aktivitetet e tyre në mënyrë që Komisioni t’i caktojë kompanitë si “gatekeeper”. Që tani e tutje, ata duhet të respektojnë ndalesat dhe detyrimet e DMA-së brenda gjashtë muajve, duke u bërë objekt i një kontrolli ex ante të respektimit të tyre.

Prandaj, Akti i Tregjeve Dixhitale është një mjet për të lehtësuar zbatimin e rregulloreve kundër konkurrencës. Përveç kësaj, ai prezanton përdorimin e listave të zeza për të futur ndalime dhe kufizime të reja; lista e bardhë për detyrimet e reja; dhe vlerësimin rast pas rasti. Në veçanti, lista e zezë përfshin tashmë shfrytëzimin e pozitës dominuese dhe preferencën arbitrare të produkteve dhe shërbimeve të veta në dëm të kompanive të tjera, për të mos përmendur trajtimin e gabuar të të dhënave të përdoruesve midis koncesioneve ndaj palëve të treta pa autorizim të qartë ose mbledhje të pajustifikuar. të informacionit të ndjeshëm. Në rast të mosrespektimit të ligjit për tregjet dixhitale parashikohen gjoba deri në 10% të xhiros së kompanisë dhe 20% në rast përsëritjeje. Për detyrime të vogla, kompanitë do të duhet të paguajnë një gjobë jo më shumë se 1% e xhiros.

Për kompanitë e Big Tech, pra, është një rregullore që kufizon më tej kufijtë e tyre të lëvizjes në tregun evropian, në mbështetje të qytetarëve dhe mbrojtjes së tyre online. Përveç kësaj, DMA synon të krijojë një ekuilibër konkurrues midis kompanive më të vogla dhe gjigantëve të sektorit dixhital, duke promovuar transparencën, ndërhyrjen e drejtpërdrejtë në rast të sjelljes së keqe dhe lirinë më të madhe të zgjedhjes për konsumatorët.

A do të jetë kjo zgjidhja përfundimtare për kufizimin e titanëve të industrisë? Do të shohim, duke filluar nga data 6 mars 2024, nëse Komisioni do ta gjejë veten të detyruar të ndërhyjë kundër gatekeeper.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/07/07/digital-markets-act-ne-veprim-cfare-ndryshon-per-big-tech-ne-evrope/