Bateritë e lëvizshme dhe të zëvendësueshme do të jenë të disponueshme nga viti 2027

Pas atij të Parlamentit ka ardhur edhe miratimi përfundimtar nga Këshilli i Bashkimit Evropian. Rregullorja e re më pas u miratua zyrtarisht e cila kërkon që kompanitë të lejojnë përdoruesit të heqin dhe zëvendësojnë bateritë. Standardet zbatohen për të gjithë ciklin e jetës (projektimi, prodhimi dhe asgjësimi).

A po rikthehen telefonat inteligjentë me bateri të lëvizshme?
Rregullat e reja janë shkruar për të përmirësuar qëndrueshmërinë e ciklit të jetës së baterisë. Prandaj, prodhuesit do të duhet të respektojnë detyrimet specifike, të tilla si ato që lidhen me sasinë e materialit të ricikluar. Prandaj, qëllimi është rritja e rikuperimit të materialeve nga mbetjet.

Rregullorja zbatohet për të gjitha llojet e baterive, duke përfshirë ato të përdorura në automjetet elektrike dhe për ndezjen e mjeteve motorike, pajisje shtëpiake dhe pajisje elektronike. Janë vendosur objektiva për grumbullimin e mbetjeve dhe nivelet minimale për rikuperimin e materialeve nga mbetjet: litium (50% deri në 2027 dhe 80% deri në 2031); kobalt, bakër, plumb dhe nikel (90% deri në 2027 dhe 95% deri në 2031).

Rregullat e reja vendosin gjithashtu nivele minimale për materialet e ricikluara që do të përdoren në bateritë e reja: 16% për kobaltin, 85% për plumbin, 6% litium dhe 6% për nikelin. Parashikohet gjithashtu për etiketim dhe informacion të qartë përmes “pasaportës elektronike” të baterisë dhe kodeve QR.

Prodhuesit do të duhet gjithashtu të dizajnojnë bateri portative që mund të hiqen lehtësisht dhe të zëvendësohen nga përdoruesit me mjete të zakonshme (siç është një kaçavidë e thjeshtë), përveç nëse mjetet e specializuara ofrohen pa pagesë. Prandaj, përjashtohet mundësia e heqjes së baterisë duke hapur thjesht kapakun e pasmë të telefonit inteligjent (opsion që do të çonte në një rritje të trashësisë).

Kërkesa e fundit do të bëhet e detyrueshme nga viti 2027 për t’u dhënë kohë prodhuesve për të ndryshuar dizajnin e pajisjeve. Rregullorja do të hyjë në fuqi 20 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/07/13/baterite-e-levizshme-dhe-te-zevendesueshme-do-te-jene-te-mundura-nga-viti-2027/